Filter Reset

Fellowship Programme

Country

Area of Interest

Topic

Small-scale project by Armenian teenagers: community work for kids

23.05.2018

Another small-scale social project of DCC’s “Young Changemakers 2018” in the framework of the Fellowship came to its closure. This time the project solved a community problem in Haghartsin village. The team comprising of five teenagers bought special games for 5-7 years old kids. The games are available for use in the public school of Haghartsin. Besides, the team beautified school yard, planted trees and flowers.

Եվս մեկ փոքրամասշտաբ երիտասարդկան ծրագիր՝ ուղղված համայնքային խնդիրների լուծմանը։ ԴՀԿ-ի «Young Changemakers 2018» ծրագրի շրջանակներում Հաղարծնի 5 պատանիներից բաղկացած թիմը բացել է զարգացնող խաղերի անկյուն 5-7 տարեկան երեխաների համար։ Խաղերը գտնվում են Հաղարծին գյուղի դպրոցում գտնվող ներառական կրթության դասասենյակում: Այս ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները գեղեցկացրել են նաև դպրոցի բակը, վերանորոգել և տեղադրել նստարաններ, տնկել ծառեր և ծաղիկներ: